Brak wyników
 

Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej zaprasza
na Międzynarodową Konferencję i Ogólnopolski Kongres:

„Wyzwania wokół integracji sensorycznej ”

Rola zmysłów w terapii traumy, neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej

3-dniowa Konferencja dla Terapeutów SI

3-5. czerwca 2022 r. Konferencja Online
+ Warsztaty Online lub Stacjonarnie (Hotel Altus Poznań)
+ Dostęp do nagrania 14 dni po wydarzeniu
I. dzień
Konferencja Online
10:00 – 18:00
II. dzień
Konferencja Online
10:00 – 18:00
III. dzień
Warsztaty
Stacjonarnie i Online
9:00 – 15:30
PTIS

Komitet Organizacyjny PTIS

FMP

Forum Media Polska

FMP

Kujawsko-Pomorska
Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Prelegenci

Komitet organizacyjny


Prelegenci

Poznaj wszystkich naszych ekspertów

Prelegenci

Goście specjalni

O konferencji

Jedyne wydarzenie w Polsce, podczas którego:

 • Całe wydarzenie przebiega pod nadzorem merytorycznym Komitetu Organizacyjnego w składzie:
  • Dr n. o zdr. Iwona Palicka – prezes Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej
  • Dr n. zdr. Marta Wawrzynów
  • Aleksandra Światowska
  • Bogna Stępień Błachowiak
 • Patronat nad wydarzeniem objęła prestiżowa uczelnia KPSW
 • 3 dni wypełnione praktyczną wiedzą specjalistów - najlepszych ekspertów z kraju i zagranicy
 • Sesja pytań i odpowiedzi, podczas której uczestnicy będą mieli możliwość skonsultowania swoich wątpliwości z prelegentami
 • Imienne certyfikaty uczestnictwa w kongresie oraz wybranych przez siebie warsztatach, podpisane przez prelegentów

Program

Program konferencji

Ogólnopolska Konferencja Integracji Sensorycznej

Wyzwania wokół integracji sensorycznej

Rola zmysłów w terapii traumy, neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej

I dzień
03.06.2022
godz. 10-18
ONLINE
Wykład I
–– : ––

prelegent: dr Iwona Palicka

Ciało prowadzi rejestr sensoryczny.
Rozumienie zaburzeń przetwarzania sensorycznego w kontekście wczesnych traum

 • Co w koncepcjach psycho-neurofizjologicznych oznacza określenie „trauma rozwojowa”?
 • Jak rozumieć problemy z przetwarzaniem sensorycznym w kontekście traumy rozwojowej?
Wykład II
–– : ––

prelegent: dr Sonia Gomes

Rola interocepcji i propriocepcji w terapii traumy
(The Role of Interoception and Proprioception in trauma therapy)

 • W jaki sposób terapeuta traumy pracujący poprzez odniesienie do ciała skupia się na świadomym postrzeganiu obecności swojego ciała, na budowaniu jego granic i bezpiecznym odczuwaniu przestrzeni?
 • W jaki sposób ciało, zanim odnajdzie swoją stabilność, musi zorganizować się poprzez zmysły w relacji do pola grawitacji i fizycznej przestrzeni?
 • Możliwości włączenia dwóch dużych kanałów sensorycznych (propriocepcji oraz interocepcji) do terapii osób z traumą rozwojową w celu zapewnienia fundamentu do wychodzenia z postraumatycznego zamrożenia, budowania poczucia stabilności oraz pojemności i adaptacyjności wobec bieżących wyzwań.
Wykład III
–– : ––

prelegent: prof. Ewa Emich-Widera

Integracja sensoryczna okiem neurologa dziecięcego

 • Rola wielospecjalistycznej współpracy, szczególnie z lekarzami neurologami dziecięcymi, w codziennej praktyce terapeuty integracji sensorycznej
 • W jaki sposób deficyty przetwarzania sensorycznego wchodzą w skład tzw. miękkich objawów neurologicznych?
 • Medyczne rozumienie czynników ryzyka zaburzeń neurorozwojowych (tzw.czerwone flagi).
 • Case study- doświadczenia praktykującego neurologa w realizacji terapii integracji sensorycznej oraz współpracy z terapeutami.
Wykład IV
–– : ––

prelegent: Małgorzata Karga

Podstawy autorskiej koncepcji SensiMotor®

 • Koncepcja SensiMotor® jako sposób holistycznego spojrzenia na funkcjonowanie sensomotoryczne człowieka z uwzględnieniem m.in. relacji rodzinnych, dotychczasowych doświadczeń sensomotorycznych dziecka i opiekunów oraz aktualnego funkcjonowania.
 • Fundamenty stworzenia koncepcji oraz funkcjonalne zależności między sensoryką a motoryką i motoryką a sensoryką.
 • Profilaktyce zaburzeń sensorycznych i autorski model szkolenia terapeutów pracujących z dziećmi.
II dzień
04.06.2022
godz. 10-18
ONLINE
Sesja plenarna
Wykład V
–– : ––

prelegent: Karolina Zienkiewicz

Zaburzenia przetwarzania słuchowego - co terapeuta SI wiedzieć powinien"

 • Jaki obraz percepcji słuchowej występuje u dziecka z nadwrażliwością, a jaki kiedy zostaje rozpoznana podwrażliwość?
 • Czym jest dynamika słyszenia? Czy rezultaty terapii SI można mierzyć? Praktyczna podróż do świata audiologii i psychoakustyki.
Wykład VI
–– : ––

prelegent: dr Marta Wawrzynów

Zanieczyszczenia wpływające na zaburzenia dystrybucji napięcia mięśniowego i przetwarzania sensorycznego dzieci do lat 3

 • Niedojrzałość ośrodkowego i centralnego układu nerwowego jako wynik wielu patogennych czynników, które mają wpływ na rozwój w okresie prenatalnym, okołoporodowym i wczesnodziecięcym do 3 roku życia.
 • Analiza zanieczyszczeń, m.in. w otoczeniu, powietrzu, lekach czy jedzeniu jakie mogą negatywnie wpływać i przyczyniać się do trudności w osiągnięciu normatywnej dystrybucji napięcia mięśniowego oraz optymalnego przetwarzania sensorycznego.
Wykład VII
–– : ––

prelegent: dr n.med. Małgorzata Klecka

FASD jako trauma rozwojowa: jak rozumieć deficyty przetwarzania sensorycznego

Istnieje wiele przyczyn zakłócających proces rozwoju w okresie prenatalnym, lecz szczególnie niedocenianym i wciąż bagatelizowanym czynnikiem jest alkohol. Skutki prenatalnej ekspozycji na alkohol mogą manifestować się po urodzeniu jako dysfunkcja ośrodkowego układu nerwowego oraz zaburzenia neurorozwojowe – w tym zaburzenia przetwarzania sensorycznego. Podczas wykładu zaprezentowane zostaną długofalowe mechanizmy wczesnej traumy widoczne w rozwoju sensomotorycznym. Omówione zostaną procesy regulacyjne oraz ich znaczenie dla rozwoju dziecka, a także działanie mechanizmów obronnych w sytuacji zagrożenia i ich wpływ na zmysły.
Wykład VIII
–– : ––

prelegent: Malwina Geniusz

Percepcja przestrzeni
w aspekcie zaburzeń wzrokowych

 • Widzenie jako hierarchiczny proces wzrokowo-sensoryczny (modele procesów wzrokowych)
 • Jak dziecko integruje przestrzeń wzrokową z bodźcami z otoczenia – wybrane zaburzenia wzrokowe
 • Test gwiazdy Van Ordena jako sposób wglądu w przestrzeń wzrokową pacjenta
 • Interpretacja położenia wzrokowej linii środkowej i jej wpływ na postawę
Wykład IX
–– : ––

prelegent: Anna Parakiewicz

Dyspraksja wzrokowa
– zasady rozpoznawania

 • Wpływ zaburzeń koordynacji ruchowej, akomodacji i pracy mięśni gałek ocznych na procesy uczenia się.
 • Objawy zaburzeń fiksacji, konwergencji i akomodacji i ich rola w powstawaniu niepowodzeń szkolnych.
 • Różnicowanie pomiędzy dyspraksją wzrokową a dysgrafią.
 • Interdyscyplinarne podejście w diagnozie i terapii dyspraksji wzrokowej.
 • Strategie terapeutyczne w dyspraksji wzrokowej.
Sesja referatowa
Wykład X
–– : ––

prelegent: Wojciech Kozłowski

Zaburzenia integracji sensorycznej u dorosłych
– autorska koncepcja diagnozy i pracy z dorosłymi

 • Procesy, jakie zachodzą w sferze zaburzeń SI od najmłodszych lat do wieku dorosłego.
 • Sposoby wspierania dorosłych w rozwijaniu mechanizmów adaptacyjnych do świata i pracy z oporami wobec określonych aktywności.
 • Różnice w zakresie diagnozy i ewentualnej terapii dorosłych w stosunku do dzieci.
Wykład XI
–– : ––

prelegent: Izabela Grzebna

Zaburzenia przetwarzania sensorycznego u dzieci przedwcześnie urodzonych
w percepcji rodziców i specjalistów

 • Trudności występujących u wcześniaków z dwóch perspektyw - rodziców i specjalistów.
 • Czynniki mające fundamentalne znaczenie w aspekcie zaburzeń przetwarzania sensorycznego oraz ich manifestacja w obrębie zmysłów u dzieci przedwcześnie urodzonych.
 • Ścieżka diagnostyczna oraz możliwości terapeutyczne, jakie możemy wykorzystać w procesie wspierania funkcjonowania wcześniaków.
 • Wyniki autorskich badań w zakresie wyzwań, jakich doświadczają rodzice dzieci z zaburzeniami SI.
Wykład XII
–– : ––

prelegenci: dr Anna Maria Choińska, Aleksandra Lipińska

Występowanie odruchów pierwotnych u dzieci w wieku przedszkolnym
w oparciu o zaburzenia integracji sensorycznej

 • Rozwój odruchów i ich późniejsza integracja u dziecka, a rola prawidłowej pracy zmysłów wzroku, słuchu, smaku, równowagi, czucia powierzchniowego i propriocepcji.
 • Rola wczesnej diagnostyki i terapii zaburzeń integracji sensorycznej, jak i przetrwałych odruchów pierwotnych w poprawie sprawności psychoruchowej dzieci, ich koncentracji i zmniejszenia trudności szkolnych.
 • Wyniki autorskich badań przeprowadzonych we wrocławskich przedszkolach dotyczących opóźnień neuromotoryczych (obecność niewyhamowanych odruchów) wg Sally Goddard oraz Testów SI wg Ayres.
Wykład XIII
–– : ––

prelegent: Barbara Witkowska

Możliwości terapeutyczne dzieci z MPD
w zależności od poziomu funkcjonowania wg GMFSC

 • Międzynarodowy System Oceny Funkcjonowania Dużej Motoryki dzieci z mózgowym porażeniem GFSC jako narzędzie pozwalające przybliżyć możliwości terapeutycznego wsparcia rozwoju metodą integracji sensorycznej.
 • Wykorzystanie odpowiedniego sprzętu SI, a także bezpiecznego transferu i pozycjonowania dziecka podczas terapii w zależności od postaci klinicznej MPD, z uwzględnieniem optymalnej ilości bodźców do uzyskania odpowiedzi adaptacyjnej.
 • Przeciwwskazania wynikające z nieprawidłowości funkcjonowania innych układów oraz aktywności sensomotoryczne wybranej postaci klinicznej - studium przypadku.
Wykład XIV
–– : ––

prelegent: Bogna Błachowiak

Problemy sensoryczne u niemowląt
– okiem fizjoterapeuty

 • Umiejętność zaobserwowania większej reaktywności niektórych zmysłów jako punkt wyjścia w diagnozowaniu zaburzeń SI podczas sesji terapeutycznej
 • Wskazówki dla rodziców małych dzieci, które pomogą lepiej zrozumieć swoje dziecko oraz podjąć działania mające na celu dostosowanie otoczenia i swoich działań, aby nie pobudzać nadmiernie niemowlęcia.
 • Zachowania małych dzieci, które mogą wynikać z zaburzeń modulacji zmysłów, widoczne podczas zajęć fizjoterapeutycznych i ich konsekwencje dla prawidłowego rozwoju.

Sesja Q&A

–– : ––

Udział wezmą:

Dr Sonia Gomes

Małgorzata Karga

Warsztaty

Wybierz temat warsztatu dla siebie

III dzień
05.06.2022
9:00 ‐ 15:30
Warsztaty
STACJONARNIE (Poznań) LUB ONLINE
 
Warsztat I
9:00 – 12:00

prelegent: Aleksandra Światowska

Warsztat online: Dostępny

Warsztat stacjonarny (Poznań): 5 miejsc

Interocepcja w praktyce terapeuty SI
– jak świadomość ciała wpływa na nasze emocje i jak pomóc dziecku poprawić świadomość interoceptywną.
Dodaj kolejny warsztat

Warsztat online: Dostępny

Warsztat stacjonarny (Poznań): 5 miejsc

Uczestnicy warsztatu zostaną zapoznani z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi zmysłu interocepcji:

 • interocepcja jaki to zmysł?
 • jak zmysł interocepcji wpływa na nasze codzienne funkcjonowanie?
 • co dzieje się kiedy zmysł interocepcji nie funkcjonuje prawidłowo?

Interocepcja w praktyce terapeuty SI

 • międzymodalność interocepcji
 • trudności w obrębie zmysłu interocepcji w odniesieniu do klasyfikacji SPD
 • jak poprawić świadomość interoceptywną wykorzystując pracę ze zmysłami: propriocepcja, dotyk, przedsionek,
 • garść strategii pomagających wzmocnić świadomość interoceptywną.
Warsztat II
12:30 – 15:30

prelegent: Wojciech Kozłowski

Warsztat online: Dostępny

Warsztat stacjonarny (Poznań): 3 miejsca

Ocena napięcia mięśniowego i postawy dziecka w korelacji z zaburzeniami sensorycznymi
– praktyczne porady w ujęciu fizjoterapeutycznym.

Warsztat online: Dostępny

Warsztat stacjonarny (Poznań): 3 miejsca

Zwiększone czy zmniejszone napięcie mięśniowe - o to jest pytanie?! Warsztaty wprowadzą słuchaczy w świat fizjoterapeutycznego pojmowania zagadnień nad napięciem mięśniowym i motorycznością człowieka.

Odpowiemy m.in. na pytania:

 • Napięcie mięśniowe czy posturalne a może siła mięśniowa, jak to zrozumieć, co jest ważniejsze? W rzeczywistości badanie napięcia mięśniowego ma charakter subiektywny i oparty jest na doświadczeniu badającego.
 • Jakie są fakty i mity związane z pojęciem ‘napięcie mięśniowe’, siadem w literkę W, chodzeniem na palcach;
 • Na co zwracać uwagę w trakcie oceny napięcia posturalnego małego i dużego pacjenta w ujęciu neurorozwojowym i medycznym.

Członkowie PTIS otrzymają specjalny kod rabatowy obowiązujący na wszystkie pakiety konferencji.
W celu otrzymania rabatu prosimy o kontakt ze stowarzyszeniem PTIS.

PREZENT

Miło nam poinformować, że każdy z uczestników, razem z materiałami konferencyjnymi otrzyma wykład dr Lidii Chylewskiej-Barakat pt.
"Dzieci w kryzysie uchodźczym/wojennym - na co zwracać uwagę w terapii".

Prezent

Craft BOX dla uczestników

Każdy uczestnik warsztatów stacjonarnych otrzyma pudełko z gadżetami do twórczej pracy z podopiecznymi!

Craft Box Craft Box

Zapisz się

Weź udział w konferencji

Wybierz jeden lub dwa warsztaty!

Warsztaty będą odbywały się w różnych godzinach, więc możesz wziąć udział aż w dwóch warsztatach!

Konferencja Online
 

zł netto

zł brutto

zł netto / zł brutto

 •   Udział we wszystkich panelach konferencji bez wychodzenia z domu w dniach 03 i 04.06
 •   Możliwość wzięcia udziału z dowolnego miejsca na świecie i przy użyciu dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu
 •   Konsultacje z prelegentami na czacie oraz podczas sesji Q&A
 •   Profesjonalny, imienny Certyfikat potwierdzający udział w 2 dniach Kongresu podpisany przez prelegentów
 •   Dostęp do nagrania z wykładów przez 14 dni po konferencji
 •   Udział w wybranych przez siebie warsztatach w dniu 05.06
 •   Profesjonalny, imienny Certyfikat potwierdzający udział w warsztatach, podpisany przez prelegentów
 •   Dostęp do nagrania z warsztatów przez 14 dni po konferencji
 •   Lunch i przerwy kawowe w dniu warsztatów
 •   Kontakt i wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami wydarzenia na miejscu

Konferencja Online
+ Warsztaty Online

549,00 zł netto

675,27 zł brutto

699,00 zł netto / 859,77 zł brutto

649,00 zł netto

798,27 zł brutto

948,00 zł netto / 1166,04 zł brutto

Wybierz warsztat

Możesz wziąć udział w jednym lub dwóch warsztatach:

 •   Udział we wszystkich panelach konferencji bez wychodzenia z domu w dniach 03 i 04.06
 •   Udział online w wybranych przez siebie warsztatach w dniu 05.06
 •   Możliwość wzięcia udziału z dowolnego miejsca na świecie i przy użyciu dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu
 •   Konsultacje z prelegentami na czacie oraz podczas sesji Q&A
 •   Profesjonalny, imienny Certyfikat potwierdzający udział w 2 dniach Kongresu podpisany przez prelegentów
 •   Profesjonalny, imienny Certyfikat potwierdzający udział w warsztatach, podpisany przez prelegentów
 •   Dostęp do nagrania z wykładów przez 14 dni po konferencji
 •   Dostęp do nagrania z warsztatów przez 14 dni po konferencji
 •   Lunch i przerwy kawowe w dniu warsztatów
 •   Kontakt i wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami wydarzenia na miejscu
 •   Każdy uczestnik warsztatów stacjonarnych otrzyma pudełko z gadżetami do twórczej pracy z podopiecznymi!

Konferencja Online
+ Warsztaty Stacjonarne

699,00 zł netto

859,77 zł brutto

998,00 zł netto / 1227,54 zł brutto

849,00 zł netto

1044,27 zł brutto

1397,00 zł netto / 1718,31 zł brutto

Wybierz warsztat

Możesz wziąć udział w jednym lub dwóch warsztatach:

 •   Udział we wszystkich panelach konferencji bez wychodzenia z domu w dniach 03 i 04.06
 •   Udział stacjonarnie w wybranych przez siebie warsztatach w dniu 05.06 w Poznaniu
 •   Możliwość wzięcia udziału w części konferencyjnej z dowolnego miejsca na świecie i przy użyciu dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu
 •   Konsultacje z prelegentami na czacie oraz podczas sesji Q&A
 •   Profesjonalny, imienny Certyfikat potwierdzający udział w 2 dniach Kongresu podpisany przez prelegentów
 •   Profesjonalny, imienny Certyfikat potwierdzający udział w warsztatach, podpisany przez prelegentów
 •   Dostęp do nagrania z wykładów przez 14 dni po konferencji
 •   Dostęp do nagrania z warsztatów przez 14 dni po konferencji
 •   Lunch i przerwy kawowe w dniu warsztatów
 •   Kontakt i wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami wydarzenia na miejscu
 •   Każdy uczestnik warsztatów stacjonarnych otrzyma pudełko z gadżetami do twórczej pracy z podopiecznymi!

Partnerzy

Kontakt

Masz pytania?

Napisz do nas lub zadzwoń.

BIURO OBSŁUGI
KLIENTA:

Forum Media Polska sp. z o.o.

konferencje@forum-media.pl

Kwestie organizacyjne, rejestracje indywidualne:

Agata Klimaszewska

61 66 83 170

agata.klimaszewska@forum-media.pl